Co to jest dostępność cyfrowa? 

Dostępność cyfrowa odnosi się do praktyk i technologii pozwalających na tworzenie stron internetowych, aplikacji i innych zasobów cyfrowych dostępnych dla wszystkich użytkowników, niezależnie od ich niepełnosprawności, ograniczeń technologicznych czy warunków środowiskowych. Obejmuje to dostosowanie treści i funkcji do potrzeb osób z dysfunkcjami wzroku, słuchu, ruchu, a także osób starszych czy z tymczasowymi problemami zdrowotnymi. Celem dostępności cyfrowej jest eliminowanie barier, które mogą uniemożliwiać lub utrudniać korzystanie z internetu i technologii cyfrowych. 

Jakie akty prawne regulują dostępność cyfrową w Polsce?

W Polsce dostępność cyfrową reguluje kilka ważnych aktów prawnych, mających na celu zapewnienie równości i inkluzji w dostępie do informacji i usług cyfrowych. Najważniejsze z nich to:

  • Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych- określa wymogi związane z dostępnością stron internetowych i aplikacji mobilnych instytucji publicznych.
  • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 z dnia 26 października 2016 r. dotycząca dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych organizacji publicznych- jest to dyrektywa, która stanowi podstawę do tworzenia krajowych rozwiązań prawnych, takich jak wyżej wspomniana ustawa.

Ponadto 26 kwietnia 2024 roku Sejm uchwalił ustawę dotyczącą zapewniania spełniania wymagań dostępności przez podmioty gospodarcze dla niektórych produktów i usług, która wdraża Europejski Akt o Dostępności do polskiego prawa. Przepisy ustawy wejdą w życie 28 czerwca 2025 roku. Od tego dnia przedsiębiorcy będą zobowiązani do wprowadzania na rynek produktów spełniających wymagania dostępności oraz oferowania i świadczenia dostępnych usług zgodnie z nowymi przepisami.

Dlaczego dostępność jest tak ważna? 

Dostępność cyfrowa jest fundamentalna dla budowania społeczeństwa opartego na inkluzyjności i równości. Dzięki rozwiązaniom zgodnym z zasadami dostępności: 

  • Zwiększamy zasięg - strony dostępne cyfrowo mogą być użytkowane przez większą liczbę osób, w tym przez osoby z niepełnosprawnościami.
  • Poprawiamy doświadczenia użytkowników - dobrze zaprojektowane strony są łatwiejsze i bardziej intuicyjne w obsłudze dla wszystkich użytkowników.
  • Spełniamy wymogi prawne - organizacje i firmy przestrzegające przepisów dotyczących dostępności unikają potencjalnych sankcji i utrzymują zgodność z prawem.
  • Budujemy pozytywny wizerunek - firmy, które dbają o dostępność swoich zasobów cyfrowych, są postrzegane jako odpowiedzialne społecznie. 

Co oznacza stwierdzenie, że strona jest dostępna cyfrowo? 

Stwierdzenie, że strona jest dostępna cyfrowo, oznacza, że została zaprojektowana i wdrożona zgodnie z wytycznymi dostępności takimi jak WCAG (Web Content Accessibility Guidelines). Na stronie dostępnej cyfrowo spełnione są 4 zasady: 

  • Postrzegalność - treści są zrozumiałe i widoczne niezależnie od percepcji użytkownika (np. tekst zamiast zdjęć, wersje dźwiękowe).
  • Funkcjonalność - wszystkie funkcje strony są dostępne za pomocą klawiatury oraz intuicyjne w nawigacji.
  • Zrozumiałość - informacje są czytelne i zrozumiałe dla użytkowników o różnych poziomach umiejętności.
  • Solidność - treści są kompatybilne z różnymi technologiami asystującymi i potrafią być odczytywane przez różne urządzenia.

Dostępność cyfrowa to nie tylko obowiązek prawny, ale również zobowiązanie moralne do tworzenia równych możliwości dla wszystkich użytkowników internetu. Nasza firma dba o to, aby każdy mógł korzystać z technologii w sposób komfortowy i satysfakcjonujący.